[NUUG kart] Oppdeling/sammenslåing under Elveg-import og nvbd-taggene

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Tue Aug 18 20:29:40 CEST 2015


Jeg har funnet ut at jeg i hovedsak jobber mest effektivt under
Elveg-importen ved å bruke Replace Geometry (jeg fant ut at det var langt
fra så problematisk mtp. relasjoner osv. som jeg først trodde). Kanskje
flere har gjort dette?

Men i denne arbeidsflyten må man ha tilsvarende veistykker i begge
datasett, som vil si at man ofte må gjøre en av følgende:

A. Splitte opp OSM-veistykker for å tilsvare Elveg
B. Slå sammen Elveg-veistykker for å tilsvare det som ligger i OSM (kun
sammenslåing der ikke noe annet enn nvdb:id eller nvdb:date er forskjellig,
så klart)
C. En mellomting

Dette har noe å si for hvordan nvdb:id og nvdb:date tas vare på. Dersom man
går for B eller C, så kan man enten slette disse, eller man kan slå dem
sammen (slik at man får en liste med verdier, f.eks.
nvdb:id=450124;450125;450126). Har en slik liste med ID-er (og evt. datoer)
en verdi, enten nå eller i fremtiden? Jeg tenker at dato for datafangst er
jo gjerne kjekt å vite, så jeg prøvde i går å jobbe ut ifra C, hvor jeg slo
sammen veier hvor kun nvdb:id varierte (men lot være oppsplittet når
nvdb:date endret seg), og splittet opp OSM-veier til å samsvare med dette.
Tok da vare på nvdb:id i en slik liste.

OSM har generelt en policy på "one feature, one element", så slik sett er B
best (antatt at veiene i OSM er slått sammen noenlunde logisk - det virker
de ofte å være, og de er uansett mye mindre oppstykket enn Elveg).

Og mens vi er inne på id-taggen: Bør denne fjernes dersom man gjør
endringer på veien som ikke ligger i Elveg, f.eks. endrer veiklasse? Jeg
vet ikke hva, om noe, som er tenkt ang. fremtidige automatiske
oppdateringer... Det beste og mest sikre jeg kan tenke meg, er å skrive et
verktøy for å beholde kun det som har endret seg mellom to .osm-filer
generert av elveg2osm (eller rådataene fra Elveg, og så kjøre denne diffen
gjennom elveg2osm), og så gå gjennom disse endringene manuelt. Det blir jo
uansett betraktelig mindre å gjøre enn den første importen som nå pågår. Og
hvis det er tilfelle at dette er beste løsning, så har jo nvdb:id nada å si.

Tanker?

 - Christer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150818/57b7a4dd/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list